Statut
Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

 

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia1969 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. PRL nr 20, poz. 104, z dnia 10 kwietnia 1989 r., z póź­niejszymi zmianami).

 

§2

 

Towarzystwo posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

 

§3

 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego, a siedzibą jego władz jest miasto Drohiczyn.

 

§4

 

Towarzystwo używa herbu miasta Drohiczyna, pieczęci podłużnej lub okrągłej o następującej treści: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe w Drohiczynie.

 

§5

 

Towarzystwo może tworzyć sekcje tematyczne.

 

§6

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonym zakresie działania statutowego.

 

§7

 

Towarzystwo opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków, może również zlecać niektóre prace i zawierać umowy o dzieło.

 

§8

 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 

§9

 

1. Celem Towarzystwa jest:
a)organizowanie środowiska naukowego, twórczego, inteligenckiego w Drohiczynie i regionie nadbużańskim w celu propagowania wartości wynikających z wielokulturowej tradycji;
b)prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie: średnim, wyższym, podyplomowym w Collegium Nobilium;
c)tworzenie intelektualnego zaplecza dla przyszłych badań naukowych dotyczących wielokulturowych tradycji Drohiczyna i województw: podlaskiego, lubelskiego , mazowieckiego;
d)prowadzenie badań naukowych nad historią i kulturą: Drohiczyna, podlasia, lubelszczyzny, mazowsza;
e)umacnianie więzi chrześcijańskich środowisk: naukowych, artystycznych, inteligenckich;
f)wspieranie twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej z wielokulturową tradycją;
g) socjalne oddziaływanie na społeczność lokalną w duchu poszanowania każdego człowieka niezależnie od jego pochodzenia, wykształcenia i postawy wobec religii;
h) reprezentowanie interesów Towarzystwa w relacjach z różnymi organizacjami społecznymi: Drohiczyna, podlasia, lubelszczyzny, mazowsza oraz wobec organów administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej.
2. Środki działania:
a)organizowanie działalności naukowej i oświatowej: konferencji, zjazdów, spotkań, odczytów;
b)opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących: edukacji środowiskowej, bezpieczeństwa człowiek, ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej tradycji;
c)wydawanie własnych publikacji i czasopism;
d)prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
e)powoływanie fundacji do wspierania celów statutowych Towarzystwa;
f)pomoc w prowadzeniu regionalnej działalności naukowej oraz dbanie o miejsca pamięci narodowej;
g)nawiązywanie współpracy z towarzystwami naukowymi działającymi: w regionie, o zasięgu międzynarodowym;
h) gromadzenie zbiorów bibliotecznych i archiwizowanie materiałów związanych z działalnością statutową Towarzystwa;
i) przyznawanie nagród: instytucjom, wybitnym uczonym, twórcom literackim, artystom i autorom prac naukowych za realizację wartości , które wynikają z wielokulturowych tradycji.

 

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

§10

 

1.Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, które pragną aktywnie działać społecznie oraz wspierać w sposób sobie właściwy, w tym materialnie, działalność statutową Towarzystwa.
Osoba prawna reprezentowana jest w Towarzystwie przez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.

 

§ 11

 

Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§12

 

1. Zwyczajnym członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która: a)ukończyła lat 18;
b)ma dorobek naukowy lub kulturotwórczy bądź wykazuje szczególne zainteresowanie tą działalnością ;
c)zgłosiła na piśmie swoje przystąpienie do Towarzystwa;
d)została doń przyjęta przez Zarząd Towarzystwa, w głosowaniu tajnym, większością głosów.
2. Od uchwały pisemnej odmawiającej przyjęcia do Towarzystwa, ubiegający się ma prawo wnieść zażalenie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

§13

 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna pragnąca wspomagać pracą, lub innego rodzaju pomocą, usługą albo też wspierać finansowo działalność Towa­rzystwa. Członek wspierający ma prawo:
a)brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
b)brać udział w Walnym Zgromadzeniu, zebraniu, z głosem doradczym.

 

§14

 

Prezydentem honorowym jest biskup drohiczyński.
Członkostwo honorowe jest nadawane osobom fizycznym przez Walne Zgromadzenie za szczególne zasługi położone na rzecz Towarzystwa. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej i ma prawo:
a)brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
b)przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Towarzystwa.

 

§15

 

Członek zwyczajny ma prawo:
a)wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
b)uczestniczyć w zebraniach członkowskich,
c)przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Towarzystwa.

 

§16

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a)propagować idee i cele działalności Towarzystwa,
b)brać udział w pracach Towarzystwa,
c)opłacać składki członkowskie.

 

§17

 

Przynależność do Towarzystwa ustaje:
a)poprzez dobrowolne wystąpienie zgłoszone do Zarządu Towarzystwa,
b)na skutek śmierci,
c)na skutek skreślenia z nieusprawiedliwionego braku aktywności trwającej przez okres dwóch lat,
d)w wyniku wykluczenia z Towarzystwa na skutek orzeczenia Statutem uprawnionego organu, np.: za niegodne postępowanie członka Towarzystwa,
e)w przypadku likwidacji osoby prawnej bądź jej rezygnacji z członkostwa,
f)przynależność członka honorowego ustaje na skutek śmierci lub rezygnacji.

 

§18

 

Wysokość wpisu składki członkowskiej, termin płatności ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

 

§19

 

Władzami Towarzystwa są:
1.Walne Zgromadzenie,
2.Zarząd Towarzystwa,
3.Komisja Rewizyjna,
4.Sąd Koleżeński.

 

§20

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa, uczestniczą w nim wszyscy członkowie.

 

§21

 

Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub, gdy zaistnieją okolicz­ności, w trybie nadzwyczajnym.

 

§22

 

Kadencja wszystkich statutowych organów trwa 4 lata.

 

§23

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na rok. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu za okres sprawozdawczy,
2.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
3.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4.Zapoznawanie się ze sprawozdaniami Sądu Koleżeńskiego,
5.Rozpatrywanie, zatwierdzanie budżetu i planu pracy Towarzystwa na następną kadencję,
6.Zmiana Statutu Towarzystwa,
7.Wybór władz Towarzystwa,
8.Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie upoważnia do działania innych organów Towarzystwa,
9.Podejmowanie uchwał w sprawach majątku Towarzystwa,
10.Rozpatrywanie odwołań od uchwał statutowych organów Towarzystwa,
11 .Nadawanie godności członka honorowego,
12.Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa,
13.Ustalenie wysokości składki.

 

§24

 

1.Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków.
Uchwały Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, zwołanego dla załatwienia tego samego porządku obrad, ważne są bez względu na liczbę obecnych członków.
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
2.Zmiana Statutu Towarzystwa i jego rozwiązanie wymaga większości 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych.

 

§25

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane:
a)na mocy poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
b)na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa,
c)na żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
d)na pisemne żądanie 1/5 ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

 

§26

 

1.Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym mają ci członkowie, którzy spełniają wymagane warunki statutowe.
2.Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu można realizować tylko osobiście.
3.Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mają członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

 

§27

 

1.Pisemne zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu z podaniem miejsca, daty i porządku obrad Zarząd Towarzystwa przesyła członkom co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2.Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada warunkom jak w ust. 1, z tym, że zawiera informację na czyje żądanie zostaje zwołane.

 

§28

 

1.Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje i przewodniczy mu Prezydent, oraz Kanclerz.
2.Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisują: Prezydent i Sekretarz.

 

§29

 

O jawności lub tajności głosowania poszczególnych wniosków na Walnym Zgromadzeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

 

§30

 

Zarząd Towarzystwa składa się z: od 4 do 8 osób

 

§31

 

1.Zarząd Towarzystwa wyłania na pierwszym posiedzeniu ze swego grona: prezydenta, kanclerza , sekretarza i członków.
1.Zarząd Towarzystwa zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.Do kompetencji i obowiązków Zarządu Towarzystwa należy:
a)wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zgromadzenia,
b)kierowanie na bieżąco sprawami Towarzystwa,
c)przygotowanie materiałów na posiedzenia.

 

§32

 

Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybrani do Zarządu.

 

§33

 

1. Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy.
a)reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
b)kierowanie sprawami Towarzystwa,
c)sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetu i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia,
d)przyjmowanie i skreślanie członków wspierających,
e)administrowanie majątkiem Towarzystwa w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
f)prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie z tym, że jednym z nich winien być Prezydent lub Kanclerz.
3. Do dysponowania środkami pieniężnymi upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie z tym, że jednym z nich winien być Prezydent lub Kanclerz.

 

§34

 

1.Uchwały Zarządu są prawomocne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Prezydenta lub Kanclerza.
2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.
3.Zarząd upoważniony jest do sporządzania tekstu jednolitego Statutu.

 

§35

 

Komisja Rewizyjna

 

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, sekretarza i jednego członka.
2.Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych organów Towarzystwa.

 

§36

 

1.Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodną z prawem i statutem działalnością Towarzystwa .Dokonuje kontroli finansowej w czasie dowolnym, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przy­najmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa .Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół i wydaje ewentualne zalecenia .Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.
2.Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
3.Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§37

 

Sąd Koleżeński:

 

1.Sąd Koleżeński składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2.Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw wynikłych między członkami na tle pracy w Towarzystwie.
3.Sąd Koleżeński może w zależności od wagi sprawy:
a) zwrócić ustnie uwagę członkowi na jego niewłaściwe postępowanie,
a)Upomnieć członka na piśmie,
b)wnioskować o skreślenie bądź wykluczenie członka z Towarzystwa.
4.Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. Od uchwały Sądu stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uchwały za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.
5.O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Towarzystwa powiadamia osoby odwołujące się od decyzji Sądu Koleżeńskiego.

 

§38

 

Uzupełnienie składu władz wszystkich szczebli może nastąpić w drodze kooptacji do wysokości 1/3 członków władz pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

 

§39

 

1. Majątek Towarzystwa stanowią wpływy z:
a)wpisowego i składek,
b) działalności gospodarczej, imprez naukowych i kulturalnych,
c)sum pochodzących od członków wspierających,
d)fundacji, dotacji, darowizn, zapisów.

1.Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie celom statutowym Towarzystwa.
2.Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne podjąć uchwałę w przedmiocie likwidacji Towarzystwa i o przeznaczeniu jego majątku

 

 

Zatwierdzono na II Walnym Zgromadzeniu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
Drohiczyn, 15 XII 2007.