Drohiczyński  Przegląd  Naukowy

Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

Numer 7(2015)

Europa wielo- czy multi-kulturowa?

 

Spis treści:

 

Słowo od Redaktora:

Koniec Europy?

 

 

I. Kultura i wielokulturowość

 

Aleksandra Bierzyńska

Ludyzm w sztuce - na przykładzie twórczości Ryszarda Kustrzyńskiego

Ludic art – based on example of Ryszard Kustrzyński's creation

 

Rafał Borowski

Multikulturalizm. Szansa czy zagrożenie dla polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej

Multiculturalism. The Opportunity or threat for domestic policy countries of the European Union

 

Elżbieta Buchcic

Ilona Żeber - Dzikowska

Nauczyciel w globalizującym się społeczeństwie

Teacher in the globalizing society

 

Marta Buszman

Problemy z realizacją idei multikulturalizmu we współczesnej Europie

Problems with the implementation of the idea of multiculturalism in the contemporary Europe

 

Jan Dębowski

Globalizacja a sport i kultura fizyczna

Globalization versus sport and physical culture

 

Irena Fudali

Programy edukacyjne realizowane dla bezpieczeństwa lokalnego w wybranych krajach: Niemcy – Holandia – Rumunia – Dania - Polska

Educational programmes related to the security implemented in selected countries: Germany - Netherlands - Romania - Denmark - Poland

 

Violetta Gul-Rechlewicz

Polityka imigracyjna Holandii i Szwecji - analiza porównawcza

Dutch and Swedish immigration policy - the comparative analysis

 

Piotr Kaniewski

O istocie i znaczeniu zjawiska manipulacji w kulturze współczesnej

On the nature and significance of the phenomenon of manipulation in contemporary culture

 

Łukasz Kierznowski

Ewa Stankiewicz

Wpływ instytucji obywatelstwa na funkcjonowanie społeczeństwa wielokulturowego.

The influence of the institution of citizenship upon the functioning of multicultural society.

 

Paweł Mostył

Wielokulturowość a proces „makdonaldyzacji” świata

Multiculturalism and the process of McDonaldization

 

Dominika Ptaszek

Poczucie wspólnoty w grupie sportowej

A sense of community in a sports group

 

 

Marcin Składanowski

Misja chrześcijańska w wielokulturowej Europie w działalności Komisji ds. Światowej Misji i Ewangelizacji Światowej Rady Kościołów

Christian Mission in a multicultural Europe in the activities of the Commission on World Mission and Evangelism of the World Council of Churches

 

Piotr Wójcik

Klonowanie i partenogeneza - alternatywa dla rozmnażania tradycyjnego?

Cloning and parthenogenesis – an alternative to traditional breeding?

 

Ilona Żeber - Dzikowska

Elżbieta Buchcic

Globalizacja i edukacja globalna w opinii studentów

Globalization and global education in the students' opinion

 

 

II. Wielokulturowość lokalna

 

Sławomir Bylina, Dorota Bylina

Duszpasterstwo dekanatu węgrowskiego w latach 1926-1933 w świetle sprawozdań dziekańskich

Ministry of Węgrów Deanery during years 1926-1933 according to the Dean’s report

 

Krzysztof Grzesiak

Próby przejęcia monasteru jabłeczańskiego przez katolików w początkach dwudziestolecia międzywojennego

How the Catholics tried to recover the Orthodox monastery in Jabłeczna in the early twenties in the interwar period

 

Paweł Grzeszek

Działalność i troska o powołania Zgromadzenia Opatrzności Bożej w dekanacie sterdyńskim w XX wieku

The activity and concern about vocations of Congregation of Divine Providence in decanate of Sterdynia in the 20th century

 

Karol Kamiński

Ziemia drohicka w najnowszych badaniach socjologicznych

Drohiczyn Land in recent sociological research

 

Agata Nurzyńska

Piśmiennictwo sposobem na zachowanie tożsamości przez Tatarów na ziemiach polskich

Literature as a way to preserve identity by the Tatars In the polish lands

 

Zbigniew Ruczaj

Wspomnienia okupacji sowieckiej – fortyfikacje obronne w okolicy Drohiczyna 1939-1941

Memories of the Soviet occupation - defense fortifications around Drohiczyn 1939-1941

 

Paweł Tarkowski

Sytuacja sanitarno-higieniczna miast guberni siedleckiej na początku XX w. w świetle pracy Emila Sokala Uzdrowienie miast małych

Sanitary and hygiene situation of cities on the Siedlce province at the beginning of 20th century on the basis of the Emil Sokala work Uzdrowienie miast małych

 

 

III. Recenzje i sprawozdania 

 

Dorota Zbroszczyk

Rec.: Małkinia od czasów najdawniejszych, autor Wojciech Hadała, Wydawnictwo JWK Janusz Wojciech Kowalski, Siedlce 2015, ss. 318

 

 

Laureaci nagrody im. Jana Pawła II za realizację wartości wynikających z wielokulturowych tradycji w roku 2014