Drohiczyński Przegląd Naukowy
____________________________________________________
Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
Numer 5(2013)
Wielokulturowość w czasach globalizacji

 

Spis treści:

 

Słowo od Redaktora:
Jak pisać o wielokulturowości?

 


I. Z zagadnień wielokulturowości

 


Brunon Bartz
Interreligijne pryncypia światowego etosu
Interreligious principles of global ethos

 

Elżbieta Buchcic
Globalizacja i rozwój zrównoważony jako wyzwania współczesności
Globalization and substantial development as the modern challenge

 

Jan Dębowski
Humanistyczny wymiar nauczania Jana Pawła II
Humanistic dimension of John Paul II’s teaching

 

Irena Fudali
Płeć w teorii i praktyce kulturowej w dobie globalizacji
Sex in the culture theory and practice in the time of globalization

 

Anna Iwanicka
Koncepcje procesów interioryzacji i eksterioryzacji w kulturze
Concepts of interiorisation and exteriorisation processes in the culture

 

Krystyna Najder-Stefaniak
Znaczenie spotkań dla życia kultur
Importance of encounter for the lives of cultures

 

Ks. Marcin Składanowski
Wykluczeni w zglobalizowanym świecie. Ekumeniczne zaangażowanie chrześcijan w perspektywie X Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów (Pusan, Korea Południowa, 30 X – 8 XI 2013)
The excluded ones in a globalized world. Christian ecumenical involvement in the perspective of the 10th Assembly of the World Council of Churches (Busan, South Korea, 30th October – 8th November 2013)

 

Monika Zając
Eutanazja i jej ocena w religiach świata
Euthanasia and its assessment in world's religions

 

Ilona Żeber-Dzikowska
Kierunki przemian rodziny w Polsce w obliczu globalizacji
The directions of the changes in the range of the family issues in Poland in the face of globalization

 

Ilona Żeber – Dzikowska
Elżbieta Buchcic
Wielokulturowość w polskiej szkole w czasach globalizacji
Multiculturalism at Polish schools during globalization

 


II. Wielokulturowość lokalna

 


Ks. Krzysztof Grzesiak
Duchowieństwo prawosławne na południowym Podlasiu w okresie międzywojennym
The Eastern Orthodox priesthood in South Podlasie in the interwar period

 

Karol Kamiński
Wielokulturowość Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem Drohiczyna – miasta na pograniczu
Multiculturalism of Podlasie region, with particular emphasis to Drohiczyn - a city in the borderland

 

Zbigniew Ruczaj
Bohaterowie styczniowi - o wypadkach z Powstania Styczniowego 1863 roku na Ziemi Podlaskiej z okazji rocznicy 150-lecia wybuchu Powstania
The January Heroes – events of the January 1863 Uprising in the Podlasie Region, on its 150th Anniversary

 

Zbigniew Ruczaj
Historia szkoły toczy się kołem. Jubileusz 95-lecia Liceum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie
School’s history rolls on. 95th Anniversary of the Józef Ignacy Kraszewski Secondary School

 

Zbigniew Ruczaj
Wspomnienie Zygmunta Uszyńskiego, wychowanka Gimnazjum w Drohiczynie
Reminiscences of Zygmunt Uszyński, alumnus of the Secondary School in Drohiczyn

 


III. Recenzje i sprawozdania

 


Jerzy Nikitorowicz
Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczanie przestrzeni, praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Pawluczuka i Stanisława Zagórskiego, Oficyna Wydawnicza „Stopka” Łomża 2012

 

Brunon Bartz
Friedrich W. Kron, Pedagogika, kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki – pojęcia, procesy, modele, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o. o, Sopot 2011.

 

Urszula Tomasik
Sprawozdanie z działalności Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 


IV. Varia

 


ks. Piotr Jarosiewicz
Wpływ adoracji na życie moralne
Influence of adoration on the moral life

 

Zbigniew Lisowski
O patriotycznych wierszach Karola Wojtyły
Karol Wojtyla’s patriotic poems

 

Daria Reczyńska
Wigilijne polowanie, w okowach syberyjskiej zimy – wspomnienia
Christmas Eve hunting, in fetters of the Siberian winter – memories

 

Zuzanna Sadowa
Refleksje artysty o naturze przestrzeni i wolności
The contemporary artist’s reflections on the nature of space and freedom