Drohiczyński Przegląd Naukowy
____________________________________________________
Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
Numer 6(2014)
Wielokulturowość: przyszłość Europy czy znak jej upadku?

 

 

Spis treści:

 

 

Słowo od Redaktora:
Wielokulturowa Europa z perspektywy Drohiczyna

 


I. Kultura i wielokulturowość

 


Brunon Bartz
Respektowanie imigrantów warunkiem rozwoju wielokulturowej Europy
Respecting immigrants as a condition of multicultural development in Europe

 

Elżbieta Buchcic
Ilona Żeber-Dzikowska
Zadania nauczyciela i grona pedagogicznego wynikające z wielokulturowości szkoły
The tasks of the teacher and the teaching staff resulting from the multicultural school

 

Jan Dębowski
Aksjologiczne źródła kryzysu współczesnej cywilizacji
Axiological Sources of the Crisis of Contemporary Civilization

 

Irena Fudali
Rodzina wielokulturowa – jaka przyszłość dla Europy i świata?
Multicultural Family - what is the future for Europe and the world?

 

Irena Fudali
Wartości kulturowe Europy /rodzina – naród – kultura/ w przekazie społecznym Prymasa Józefa Glempa
Cultural Values of Europe /family – nation – culture/ in the social transmission of the Primate Jozef Glemp

 

Agata Grabowska-Bacza,
Aneta Piątkowska
Antropologiczno – kulturowe uwarunkowania prawa: obraz człowieka w prawie polskim
Anthropological and cultural determinants of law: the image of man in Polish law

 

Marcin Kamiński
Dwa oblicza Islamu – zachodnie problemy oraz asymilacja polskich Tatarów
Two faces of Islam - Western problems and assimilation of Polish Tatars

 

Łukasz Kierznowski
Demokracja a wielokulturowość – postawa państwa demokratycznego wobec współczesnych zmian społecznych
Democracy and multiculturalism – position of a democratic state towards contemporary social changes

 

Jerzy Nikitorowicz
Wielokulturowość – Pogranicze – Człowiek pogranicza. Ku paradygmatowi współistnienia, zachowania i kreowania pokoju
Multiculturalism - Borderland - Borderland man. Towards a paradigm of coexistence, preserving and creating peace

 

Dominika Ptaszek
Wartości religijno-moralne preferowane przez młodych Polaków grających w futbol amerykański
Religious and moral values of young Poles playing american football

 

Ks. Mariusz Szymanik
Proforystyka pastoralna w ujęciu księdza Józefa Kudasiewicza
Pastoral prophoristics according to Fr. Jozef Kudasiewicz

 

Marek Wódka OFMConv
Determinanty zaufania Polaków do Kościoła katolickiego
Determinants of Poles’ trust to the Catholic Church

 

Ilona Żeber-Dzikowska
Elżbieta Buchcic
"Różne kultury ten sam człowiek"- czyli jak dostrzec braterstwo pośród różnic narodowościowych
"Different cultures the same human-being" – i.e., how to recognize the brotherhood among different nationalities

 


II. Wielokulturowość lokalna

 


Ks. Krzysztof Grzesiak
Społeczność prawosławna na południowym Podlasiu w okresie międzywojennym
The Eastern Orthodox society in South Podlasie in the interwar period

 

Ks. Paweł Grzeszek
Funkcjonowanie i likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Sokołowie Podlaskim w okresie Polski Ludowej
Functioning and liquidation process of Lower Seminary in Sokolow Podlaski at the time of the Polish People’s Republic

 

Karol Kamiński
Zakon Rycerzy Chrystusowych – Bracia Dobrzyńscy – Bracia Drohiccy
Order of the Knights of Christ – Brothers of Dobrzyń – Brothers of Drohiczyn

 

Dariusz Kazun
Zanim został "Młotem". Władysława Łukasiuka uzupełnianie biografii, 1906-1940
Before he became "Hammer". Completing the biography of Władysław Łukasiuk, 1906-1940

 

Agata Nowakowska
Tatarzy polscy – zwyczaje podlaskiej mniejszości narodowej
Polish Tatar - customs of national minority from Podlasie region

 

Zbigniew Ruczaj
Z Galicji i z innych stron Polski na Podlasie. Droga którą przebyli nauczyciele, lekarze, społecznicy po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku
From Galicia and other parts of Poland to the Podlasie province. The way of teachers, medical doctors and administration workers after resumption of Poland in 1918

 

Ks. Marcin Składanowski
Współpraca duszpasterska parafii obrządku łacińskiego i wschodniego jako znak skuteczności Unii Brzeskiej. Przykład Bielska Podlaskiego
Pastoral cooperation of the Latin and Eastern Catholic parishes as a sign of the effectiveness of the Union of Brest. An example of Bielsk Podlaski

 

Paweł Tarkowski
Neydorf i Neybrow - dawne osady holenderskie nad Bugiem
Neydorf and Neybrow - earlier Dutch settlements on the Bug River

 


III. Recenzje i sprawozdania

 


Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Karol Konaszewski
Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Problemy praktyki oświatowej, tom II, praca zbiorowa pod redakcją, Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 362.

 

Jerzy Nikitorowicz
Barbara Grabowska, Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej – studium porównawcze, wyd. Adam Marszałek, UŚ, Toruń 2013, ss. 519.

 

Włodzimierz Ważniewski
Sebastian Karczewski, Zamach na arcybiskupa. Kulisy wielkiej mistyfikacji, Wyd. Veritas Splendor, Warszawa 2013, ss. 354.

 

Karol Konaszewski
Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Sprawozdanie z konferencji naukowej Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych Supraśl 13-14.09.2012.

 


IV. Varia

 


Daria Reczyńska
"Trzy Krzyże"- zachować wspomnienia i ocalić od zapomnienia...
"Three Crosses" - to keep memories and save from oblivion