Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość
w wielokulturowej tradycji: teologii , filozofii, socjologii,
politologii, edukacji
Sekcja : Edukacja
Przewodniczący dr Andrzej W. Świderski
Miejsce obrad aula im. bpa Zygmunta Łozińskiego

 


W obradach sekcji uczestniczyli: autorzy zgłoszonych wystąpień i grupa nauczycieli z terenu działania Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tematyka referatów wyznaczyła cztery obszary:
Pierwszy dotyczył problemów takich, jak: kultura bezpieczeństwa i edukacja dla bezpieczeństwa . Przedstawiono różne uwarunkowania.
Oto ich zakres:
Dr Agnieszka Filipek, ( Akademia Podlaska) - Transdyscyplinowość kultury bezpieczeństwa
Docent Paweł Kruś (Uniwersytet Państwowy w Brześciu ) - Humanizacja edukacji a bezpieczeństwo człowieka współczesnego
Prof. dr hab. Jerzy Kunikowski ( Akademia Podlaska)- Edukacja do bezpieczeństwa
Dr Agnieszka Roguska (Akademia Podlaska) - Edukacja medialna w drodze do bezpieczeństwa człowieka
Mgr Jerzy Kopański (MSCDN Wydział w Siedlcach) - Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach w kontekście działań koordynatorów ds. bezpieczeństwa
Dr Dariusz Sarzała (Akademia Humanistyczna w Pułtusku)-Bezpieczeństwo ekologiczne w kontekście uwarunkowań edukacyjnych
Dr Joanna Grabińska (Akademia Podlaska) - Rozwój i atrofia pedagogiki rolniczej w aspekcie bezpieczeństwa egzystencji człowieka
Dr Małgorzata Graczyk (Akademia Podlaska) - Budowanie bezpieczeństwa wewnątrzgrupowego poprzez modelowanie zachowań negocjacyjnych w środowisku dewiacyjnym
Mgr Jerzy Hęciak (Urząd Miasta Siedlce) - Niektóre rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo drogowe w Londynie (porównanie z Polskimi realiami)
Dr Stefania Hęciak (Akademia Podlaska) - Czy pasożyty mogą pomóc w walce z chorobami (bezpieczeństwo zdrowotne)
Dr Piotr Rozwadowski (Akademia Podlaska) - Patriotyczne wychowanie elit wojskowych Drugiej Rzeczpospolitej na przykładzie podchorążych służby stałej i podchorążych rezerwy
Tematyką kolejnego obszaru była wielokulturowość w edukacji międzykulturowej, szkolnej i środowiskowej, a ściślej:
Dr Irena Kotowicz-Borowy (SGGW w Warszawie) - Krewniaczość alternatywą dla alienacji. Implikacje do edukacji międzykulturowej
Dr Andrzej W. Świderski (Akademia Podlaska) - Wielokulturowe oddziaływania edukacyjne w zrównoważonym rozwoju
Mgr Andrzej Sędek (Akademia Podlaska) - Wielokulturowa szkoła - nowe wyzwanie polskiego systemu edukacyjnego?
Mgr Adam Czesławiak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim) - Umiejętności psychopedagogiczne nauczycieli a wielokulturowość uczniów
Dr Małgorzata Danielak-Chomać (Akademia Podlaska) - Wielokulturowość paradygmatem animatora i menedżera kultury
Edukacyjne instrumenty ochrony środowiska oraz ekorozwoju stanowiły treść ostatniego obszaru. I tak:
Ks. Dr Antoni Skowroński (UKSW w Warszawie) - Miejsce i rola pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie edukacji i kształtowaniu postaw prośrodowiskowych społeczeństwa polskiego
Dr Ilona Żeber - Dzikowska, Dr Elżbieta Buchcic (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach) - Programy wspólnotowe Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji
Ks. Mgr Andrzej Lubowicki (doktorant UKSW w Warszawie) - Bug rzeka życia - edukacja dla młodzieży, młodzież dla ekorozwoju.Projekt edukacyjno-praktyczny
Mgr Bogusława Zachoszcz (MSCDN Wydział w Siedlcach) -Edukacja ekologiczna w szkołach w kontekście rozwoju zrównoważonego
Na koniec obrad zadawano pytania, które były zaczynem do dyskusji panelowej w trzecim dniu obrad z udziałem wszystkich uczestników.
Warto wskazać na niektóre:
-Czy przedmiotowa edukacja dla bezpieczeństwa jest potrzebna w polskiej szkole?
-Czy obecnie transdyscyplinowość w badaniach naukowych jest znakiem czasu?
-Czy różnorodna koegzystencja może być wartością w edukacji dla bezpieczeństwa?
-Czy pedagogika rolnicza ma swoje miejsce w wielokulturowej rzeczywistości oświatowej?
-Czy krewniaczość jest przejawem oporu wobec wielokulturowej tożsamości, czy alternatywą dla alienacji?
- Czy media dobrze służą edukacji dla bezpieczeństwa?
- Czy nauczyciele są otwarci na wielokulturowość w szkole?
- Jak rozumiemy metodykę zrównoważonego rozwoju człowieka?
- Dlaczego wielokulturowość jest paradygmatem dla animatora i menadżera kultury?
- Jaka jest rola katolickiej nauki Kościoła w edukacji ekologicznej i środowiskowej?
- Jakie jest miejsce organizacji pozarządowych w edukacji ekologicznej?
- Czy programy wspólnotowe unii europejskiej są powszechnie wykorzystywane w edukacji ekologicznej i środowiskowej?
-Jak powinna przebiegać koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych?