Sekcja: FILOZOFIA, SOCJOLOGIA

 

Obradom sekcji przewodniczył dr hab. Robert T. Ptaszek
W TRAKCIE OBRAD SEKCJI WYGŁOSZONE ZOSTAŁY NASTEPUJĄCE REFERATY:

 

Sesja 1

 

1. Prof. dr hab. Wasilij Stiepanowicz (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
Strategia inkulturacji mniejszości etnicznych w wielonarodowych państwach

 

2. Doc. Elena Grygorowicz (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
Wartość życia: problemy i doświadczenia w środowisku studenckim

 

3. Dr Ewa Janina Zgolińska (Akademia Podlaska)
Postmodernizm - ucieczką od wartości czy poszukiwaniem (odkrywaniem) nowych wartości (w świetle pism J. F. Lyotarda)

 

4. Ks. Dr Józef Kożuchowski (WSD Elbląg)
Eutanazja z punktu widzenia antropologii filozoficznej - wizja Roberta Spaemanna

 

5. Ks. Dr Dariusz Pater (UKSW w Warszawie)
Praca ludzka jako nakaz tworzenia kultury w służbie bezpieczeństwu człowieka

 

Sesja 2

 

1. Dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak (SGGW w Warszawie)
Wartości uniwersalne i pułapka doraźności z perspektywy bezpieczeństwa

 

2. Dr Danuta Ługowska (UKSW w Warszawie)
Poszukiwanie wartości osoby w perspektywie chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu jako jedna z dróg do pokojowego współistnienia

 

3. Ks. Dr Paweł Tarasiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Suwerenność człowieka w kontekście globalizacji: szanse i zagrożenia

 

4. Dr Wojciech Daszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Podstawy rozumienia kultury. Na kanwie rozważań Mieczysława A. Krąpca

 

5. Dr hab. Robert T. Ptaszek (Akademia Podlaska)
Wartości chrześcijańskie jako fundament bezpiecznej Europy (stanowisko Josepha Ratzingera)

 

Sesja 3

 

1. Dr inż. Joanna Grabińska (Akademia Podlaska)
Konsekwencje galopującego rozwoju nauki bez wartości a dobro wynikające z respektowania wartości

 

2. Mgr Agnieszka Skorbas (UMCS w Lublinie)
Antywartości a bezpieczeństwo człowieka

 

3. Mgr Anna Szczyglewska (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży)
System kastowy Indii - bezpieczeństwo czy przekleństwo? - dyskusja wokół starożytnych tekstów indyjskich

 

4. Mgr Wojciech Klimski (UKSW w Warszawie)
Styl życia jako urzeczywistnienie wartości

 

5. Mgr Małgorzata Kaniewska (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi)
Problematyka zmian klimatu a prawa człowieka