Na obiektach Wyższego Seminarium Diecezjalnego w Drohiczynie w dniach 7-9 września 2011 r. odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której tematem przewodnim były zagadnienia odnoszące się do: "Bezpieczeństwa człowieka a rozwój naukowo-techniczny". Konferencje przeprowadzane były w ramach czterech sekcji. Sekcji filozoficznej i socjologicznej, sekcji politologicznej, sekcji edukacyjnej oraz sekcji teologicznej. Obrady sekcji teologicznej prowadzili: ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wraz ks. dr Sławomirem Byliną. Poszczególne prelekcje zawierały w swojej treści zagadnienia zawarte w temacie Konferencji.
Pierwszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W temacie pt. "Kodeks Prawa Kanonicznego bezpieczeństwem dla człowieka" ks. Rektor w sposób syntetyczny oraz bardzo przejrzysty ukazał ramy bezpieczeństwa dla człowieka ujęte w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego. W oparciu m.in. o najnowszy Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Dokumenty Magisterium Kościoła katolickiego przedstawił etapy i znaczenie roli bezpieczeństwa dla człowieka we współczesnym świecie.
Drugą osobą, która wygłosiła swój referat była mgr Wanda Szelachowska - Kluza z Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Tematem były: "Postępy w medycynie prenatalnej - szansa czy zagrożenie bezpieczeństwa dziecka". W trosce o dobro i życie każdej istoty ludzkiej człowiek odnajduje nowe metody medyczne. Każde badanie oraz interwencja w ciele człowieka pozostawia inwazyjne skutki fizyczne. Powstaje pytanie, czy stosować postępy w medycynie prenatalnej, które szkodzą zdrowiu człowieka oraz nie dają w pełni gwarancji na rozpoznanie wszelkich zagrożeń, które mogą wyniknąć podczas ciąży. Postęp w medycynie nie może następować bez kwestii duchowych, które uwzględniają ducha człowieka przy jego strukturze cielesnej.
Kolejnymi prelegentami byli Prof. dr hab. Iwan Akinczyc, dr Tatiana Predko, z Uniwersytetu Brzeskiego, którzy zaprezentował temat "Destrukcyjność sekt mistycznych we współczesnym przekazie". Autorzy w przygotowanym wystąpieniu zauważyli niebezpieczeństwa jakie wynikają ze strony sekt i organizacji mistycznych, które mają na celu wprowadzeniu zamieszania i dezorientacji w życiu współczesnego człowieka.
Następnie ks. dr Dariusz Pater z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zreferował temat: "Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji". Głównym celem zagadnienia było uwzględnienie oraz przypomnienie znaczenia i roli etyki we współczesnym świecie w obliczu zagrożenia globalizacji. Cywilizacji miłości i pokoju budowanej przez kolejnych papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI towarzyszy jednocześnie uszanowanie różnorodnych narodowości i kultur. Podstawą do budowania właściwych zasad moralnych jest m.in. szacunek dla życia i rodziny oraz modlitwa, na której opiera się fundament Kościoła.
W dalszej kolejności ks. dr Józef Kożuchowski z Wyższego Seminarium Diecezjalnego w Elblągu mówił na temat: "Kryzys idei postępu. Stanowisko Roberta Spaemanna". Przedstawiona postać Roberta Seemanna była bardzo bliska kolejnym papieżom Jana Pawła II i Benedykta XVI, którego był doradcą w kwestiach filozofii. W definicji postępu autor zauważa rolę rozwoju naukowo-technicznego jako środek do celu końcowego, które wyznacza sobie człowiek. Postęp może być również rozumiany jako cel nadrzędny z pominięciem kwestii duchowych. Współczesny świat potrafi negować wartości duchowe, bez których nie jest możliwy całkowicie pojęty postęp człowieka. Powstaje wówczas pytanie, czy szeroko rozumiany postęp nie może być również regresją. Autor prelekcji poruszył cztery znamiona kryzysu idei według filozofa Roberta Speemanna.
Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, Prodziekan ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Tematem wystąpienia była: "Religijność Polaków w społeczeństwie przemysłowym". Zagadnienie religijności poruszane w powyższym wystąpieniu dotyka szeroko rozumianego odniesienia do Boga jako centrum i podstawowego kierunku dążenia każdej istoty ludzkiej. Poprzez znaczenie wiary i praktyk religijnych każdy człowiek indywidualnie odkrywa swoją relację do Stwórcy. Pomocnym etapem w takiej drodze są wierzenia, czyli przekonania i dogmaty, a także doświadczenia religijne i wiedza religijne. Powyższe parametry religijności przedstawiają obraz współczesnego człowieka w obliczu rozwoju naukowo - technicznego szczególnie w społeczeństwie o charakterystyce środowiska przemysłowego.
W następnej kolejności swój referat przedstawił ks. dr Sławomir Bylina, wykładowca Instytutu Teologicznego w Siedlcach na temat: "Wyścig zbrojeń jako współczesne zagrożenie dla pokoju w opinii nauczania Kościoła katolickiego". Celem referatu było dostrzeżenie zakresu i mocy działania wyścigu zbrojeń jaki posiada ogromny wpływ na kształt współczesnego świata. Autor poprzez nauczanie kolejnych papieży XX i XXI wieku, Nauczania Magisterium Kościoła oraz działania Stolicy Apostolskiej, przedstawił sformułowany swoisty program rozbrojeniowy. Doktrynę pokoju Kościół katolicki opiera na trzech zasadach na rzecz pokoju, czyli: zachowania, zabezpieczenia i budowania pokoju. Papieże w swoim nauczaniu zmierzali do zwalczania przyczyn wojen przez budowanie nowego, sprawiedliwego ładu międzynarodowego. Podstawą takiego ładu jest powszechne i całkowite rozbrojenie. Następnie Prof. dr hab. Olga Płachotnik z Uniwersytetu w Kijowie omówiła zagadnienie: "Bezpieczeństwo człowieka a rozwój kosmiczny". Ciągłe dążenie człowieka do podboju wszechświata styka się na granicy jego chęci poznania i sfery bezpieczeństwa o jego życie. Chęć poznania tego co nas otacza motywuje człowieka do rozbudowy i kolejnych prób kosmicznych.
Na zakończenie Prof. dr hab. Aleksander Biewnosiuk, również z Uniwersytetu w Kijowie zaprezentował referat nt. "Bezpieczeństwo życia człowieka w czasach przemian". Treść artykułu stwierdzał, ze współczesny świat, który ulega wielu przeobrażeniom wpływa równocześnie na komfort życia człowieka. Ciągłe zmiany, które dokonują się na różnych płaszczyznach życia szczególnie podczas przemian ustrojowych bezpośrednio oddziaływają na zachowanie się człowieka w najbliższym otoczeniu. Autor przestawił zasady funkcjonowania człowieka i jego odniesienie do bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
Obrady sekcji teologicznej zakończyła żywa i twórcza dyskusja na poruszone w referatach kwestie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zagadnienie z dziedziny medycyny dotyczące postępów w medycynie prenatalnej. Powyższe zagadnienie w oparciu o zgodność z Nauczaniem Kościoła katolickiego oraz kwestią etyki lekarskiej pobudziło uczestników sekcji do wymiany zdań.

 

Ks. Sławomir Bylina
Instytut Teologiczny
Siedlce