W czasie obrad sekcji prowadzonej przez profesora. Brunona Batrtza i doktor Izabelę Aldonę Trzpil podobnie jak w poprzednich latach poruszana problematyka była bardzo różnorodna a dyskusja prowadzona po każdym wystąpieniu miała inspirujący i twórczy charakter. W trakcie wystąpień poruszano doniosłe zagadnienia i wskazywano na wiele istotnych problemów dotyczących bezpieczeństwa człowieka. W wystąpieniu zatytułowanym Wizje pokoju w rewolucjach naukowych profesor Wasilij Stiepanowicz z Uniwersytetu w Brześciu zwracał uwagę na potrzebę innowacyjności i kreatywności w nauczaniu. Wskazywał na potrzebę przeformułowania paradygmatów nauki i nauczania. Problematyka ta była również kontynuowana w wystąpieniu profesora Włodzimierza Chojnackiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wskazywał jednocześnie na potrzebę nowych, innowacyjnych struktur zajmujących się kształtowaniem warunków bezpieczeństwa oraz na potrzebę doskonalenia sztuki podejmowania decyzji i dbałości o zasoby ludzkie i kapitał społeczny. Wystąpienie profesora Eugeniusza Skakuna z uniwersytetu w Brześciu dotyczyło skutków demograficznych, społecznych i gospodarczych przemian oraz kryzysu rodziny. Doktor Izabela Aldona Trzpil z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach poruszyła problem marginalizacji technicznej i informacyjnej oraz wynikających z niej zagrożeń dla niektórych grup społecznych wskazując jednocześnie na pogłębianie się rozwarstwienia społecznego. Z kolei docent Ludmiła Pieriewałowa z brzeskiego Uniwersytety w wystąpieniu zatytułowanym: Nauka jak władza i komunikacja wskazywała na służebność nauki wobec społeczeństwa oraz rolę wiedzy w sprawowaniu władzy i potrzebę nauczania myślenia. Reprezentująca Collegium Mazovia w Siedlcach doktor Elżbieta Małkiewicz omawiała zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pacjenta wobec rozwoju nowoczesnych technologii medycznych podkreślając konieczność etycznych działań w badaniach naukowych. Doktor Cezary Kalita z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zaprezentował rozważania dotyczące współczesnych dylematów nauki na tle dorobku J. J. Rousseau wskazując na potrzebę poszerzania pola nauki i zwiększania dystansu do Rzeczywistości.. Natomiast doktor Malina Kaszuba również z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach skupiła się na zagadnieniach dotyczących wpływu postępu technicznego na wzrost zagrożeń terrorystycznych w początkach XXI wieku. Zwróciła uwagę, że zamachy terrorystyczne pozostawiły trwały ślad w świadomości społecznej i stały się jednym z czynników kształtowania społeczeństwa strachu. Zagadnienie to pojawiło się również w wystąpieniu doktora Sławomira Zalewskiego zatytułowanym: Inwigilacja w społeczeństwie demokratycznym, który zwracał uwagę na wykorzystywanie tajemnicy państwowej do walki politycznej, wskazując równocześnie na konieczność zmiany w postrzeganiu zagrożeń. Natomiast magister Małgorzata Kaniewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozważała zagadnienia dotyczące pakietu energetycznego UE i jego wpływu na rozwój gospodarczy. Profesor Janusz Świniarski z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wskazywał na renesansowe korelaty w wojnie i pokoju. Wystąpienia uczestników obrad i tocząca się wokół nich dyskusja stanie się podstawą do dalszych rozważań i przedsięwzięć badawczych, które mają szansę zaowocować kolejną pozycją wydawniczą z cyklu badań nad bezpieczeństwem człowieka.

 

Izabela Aldona Trzpil