Drohiczyński Przegląd Naukowy
Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
Numer 8/2016
Wielokulturowa Europa – oczekiwania i rzeczywistość

 

 

Spis treści:

 

Słowo od Redaktora:

Czy o takiej Europie marzyliśmy?

 

I. Kultura i wielokulturowość

 

Brunon Bartz
Barbarzyństwo i strach jako przeszkody w rozwoju humanitarnych cywilizacji
Barbarism and fear as obstacles in development of humanitarian civilizations

 

Magdalena Boguszewska
Karolina Góralczyk
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej wobec zróżnicowania religijnego
Patient’s right to pastoral care considering religious diversity

 

Elżbieta Buchcic
Przyroda jako wartość
The natural environment as value

 

Jan Dębowski
Jana Pawła II wizja świata
John Paul II’s vision of the world

 

Jolanta Dmowska
Eurosieroctwo w wielokulturowej Europie
Euro-orphanhood in multicultural Europe

 

Irena Fudali
Zmiana świadomości mężczyzn w dobie globalizacji
The change of the man’s consciousness in the era of globalization

 

Kamila Jabłońska
Globalizacja zagrożeniem dla bezpieczeństwa kulturowego
Globalization as a threat to the cultural security

 

Marcin Kamiński
Problem migracji w Europie a przestępczość cudzoziemców w Polsce
The problem of migration in Europe and the criminality of foreigners in Poland

 

Zbigniew Klimiuk
Modele systemów bankowych na świecie jako przejaw kultury organizacyjnej
Models of banking systems worldwide as a manifestation of organizational culture

 

Andrzej Korczak
Rozważania na temat symboli w badaniach Mircei Eliadego
Reflection on symbols in investigations of Mircea Eliade

 

Sławomir Kowalik
Jak być katolikiem w post-chrześcijańskiej kulturze?
How to be a Catholic in post-Christian Culture?

 

Krystyna Najder-Stefaniak
Znaczenie spotkań w wielokulturowym świecie
The value of encounter in a multicultural world

 

Marcin Składanowski
Prawosławie i „cywilizacja rosyjska”. Instrumentalizacja religii w geopolitycznym projekcie Aleksandra Dugina
Orthodoxy and “Russian civilization”. The instrumentalization of religion in the geopolitical project of Aleksandr Dugin

 

Bogumiła Truchlińska
Filozofia młodości w kontekście polskich doświadczeń kulturowych
The philosophy of youth in the context of Polish cultural experiences

 

Ilona Żeber-Dzikowska
Elżbieta Buchcic
Ekologia społeczna niezbędnym czynnikiem wpływającym na kulturę człowieka
Social ecology as the essential factor influencing human culture

 

 

II. Wielokulturowość lokalna

 

Sławomir Bylina
Zarys dziejów duszpasterstwa wojskowego na Południowym Podlasiu w latach 1991-2016
An outline of the history of military chaplaincy in the South Podlasie Region in 1991-2016

 

Janusz Adam Frykowski
Osiemnastowieczne dzieje cerkwi unickiej Świętego Ducha w Wasylowie
The history of Holy Spirit Uniate Parish in Wasylów in the eighteenth century

 

Krzysztof Grzesiak
Przedparafialne dzieje kościoła w Dorohuczy
Pre-parochial history of the church in Dorohucza

 

Ks. Rafał Romańczuk
Architektura kościoła reformatów w Węgrowie jako przykład adaptacji teologicznych i architektonicznych zasad budowy świątyń reformackich
The architecture of the church of the Reformed Franciscans in Węgrów as an example of the adaptation of the theological and architectural rules of the construction of the Reformed Franciscan Churches

 

Zbigniew Ruczaj
Porucznik Jerzy Romanowski, uczeń Gimnazjum i Liceum im. J.I. Kraszewskiego w Drohiczynie – Żołnierz Wyklęty
Memory of lieutenant Jerzy Romanowski, collegian J.I. Kraszewski High School and Secondary School in Drohiczyn – Doomed Soldier

 

Paweł Tarkowski
Bronisław Koskowski i jego badania nad higieną Żydów
Bronislaw Koskowski and his research on a hygiene of the Jews

 

 

III. Recenzje i sprawozdania

 

Brunon Bartz
Szczęście ludności świata w opinii ekspertów ONZ i WHO
(na podstawie World Happiness Report 2015)

 

Ilona Żeber-Dzikowska
Ocalić od zapomnienia... Rec.: Wiesław Stawiński „Wierni trudnym
zasadom”, Airo Studio, Bielsko-Biała 2013

 

Ks. Sławomir Bylina
Rec.: Eugeniusz Zabłocki, „System Bezpieczeństwa Narodowego”,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
Dęblin 2012

 

 

IV. Varia

 

Prof. Anna Latawiec, laureatka nagrody im. Jana Pawła II. Laudacja ....
Piotr Jarosiewicz
Liturgiczne formy kultu adoracji eucharystycznej
The liturgical forms of worship Eucharistic adoration

 

Zuzanna Sadowa
Spacer
The Walk

 

Michał Mazur
Twórcza weryfikacja umownej realności w obrazie technicznym – wybrane wyzwania związane z uwrażliwianiem na problematykę obrazu i pracy nad nim
Creative verification of contractual reality in the technical image – indicated challenges connected with sensitization on issues of image and work on image

 

Michał Majuch
Wolność a bezpieczeństwo. Kilka zdań o Europie
Freedom and security. Few sentences about Europe

 

Łukasz Wojewódzki
Maryja w homiliach św. Jana Pawła II do Polaków
Saint Mary in John Paul II’s homilies to Poles