Drohiczyński Przegląd Naukowy
Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
Numer 9/2017 
Wielokulturowość w teorii i praktyce

 

 

Spis treści:

 

Zmierzch Europy? (Słowo od Redaktora)

 

 

I. Kultura i wielokulturowość

 

Brunon Bartz
Ekonomiczna nierówność w skali światowej i drogi jej przezwyciężenia
Global economic inequality and how to remove it

 

Anita Barwicka
Uniwersum jako sfera aksjologiczna
The Universe as the axiological sphere

 

Elżbieta Buchcic
Wielokulturowość w polskiej szkole
Multiculturalism at the Polish school

 

Sławomir Bylina
Kapelani wojskowi Południowego Podlasia w posłudze duszpasterskiej w misjach NATO i EU
Military chaplains of South Podlasie Region in the ministry during the NATO and EU missions

 

Jan Dębowski
Problem bezpieczeństwa a kształt stosunków międzyludzkich
Problem of human safety in the aspect of interpersonal relations

 

Irena Fudali
Instytucje totalne – jak myślą instytucje w zglobalizowanym społeczeństwie
Total institutions: how institutions think in a globalized society

 

Irena Fudali
Organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia kobiece w Polsce
Non-governmental organizations: women’s foundations and associations in Poland

 

Jan Gondek
Symbolika terroryzmu w epoce milczącej większości
Symbols of terrorism in the era of silent majority

 

Ewelina W. Klimczak
Jak dzieci zapamiętały Sybir?
How have children Sibir remembered? 

 

Zbigniew Klimiuk
Stany Zjednoczone a integracja polityczna, militarna i gospodarcza Europy Zachodniej w pierwszej połowie l. 50. XX w. Zderzenie wizji i koncepcji politycznych
United States and the political, military and economic integration of Western Europe in the first half of the 1950s.
The clash of visions and of political concepts

 

Sławomir Kowalik
Katolicki program wychowawczy Augusta Hlonda – odpowiedź na trudne czasy
August Hlond’s catholic program of education: a response for tough times 

 

Agnieszka Kowalska
Amisze Starego Zakonu Ameryki Północnej. O wzajemnych relacjach między społecznością monokulturową a wielokulturową
Old Order Amish in North America. On mutual relations between monocultural and multicultural societies

 

Jadwiga Kraś
Jednostka w świecie wielu kultur – wymiar interkulturowy
An individual in the world of many cultures – intercultural dimension

 

Natalia Kunat
Filozoficzne rozumienie kultury w ujęciu Mieczysława A. Krąpca
Philosophical understanding of culture in the view of Mieczysław A. Krąpiec

 

Paweł Mostył
Problem piekła – sprawiedliwość i miłosierdzie w filozofii Mikołaja A. Bierdiajewa
The problem of hell – justice and mercy in the philosophy of Nikolai A. Berdyaev

 

Ilona Żeber-Dzikowska
Bezpieczeństwo społeczeństwa w dobie zagrożeń XXI wieku
Security of Society in the Era of 21ST Century Threats

 

 

 

II. Wielokulturowość lokalna

 


Krzysztof Grzesiak
Dzieje cerkwi świętego męczennika Nicetasa (Nikity) w Chojeńcu
A History of St. Nicetas (Nikita) the Martyr Church in Chojeniec

 

Anna Leśniczuk
Zarys dziejów parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Knychówku
An outline of the history of St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish in Knychówek

 

Marta Mostył
Istota kultury duchowej Kaszub
The essence of Kashubia’s spiritual culture

 

Zbigniew Ruczaj
O Szkole Powszechnej w Drohiczynie i innych szkołach we wspomnieniach i zapisach
About the Public School in Drohiczyn and other schools in the memories and notes

 

 

 

III. Varia

 


Zbigniew Ruczaj
Wspomnienie Zofii Haczyńskiej z domu Chomko
The memory of Sophia Haczyńska (Chomko)

 

Władysław Siwek
Proces karny biskupa kieleckiego księdza doktora Czesława Kaczmarka
Criminal trial of the Bishop of Kielce doctor Czesław Kaczmarek

 

Mgr inż. Grażyna Sobiczewska – Laureatka nagrody im Jana Pawła II
MSc. Grażyna Sobiczewska – laureate of the John Paul II Prize)